Hartanah.me

TERMA DAN SYARAT

TARIKH KEMASKINI : 21 MAC 2021

1.Ini merupakan terma dan syarat penggunaan laman web dan servis yang disediakan oleh Hartanah.Me. Perkataan "kami" merujuk kepada pemilik laman web ini (hartanah.me) iaitu yang menyediakan servis perkhidmatan membina laman web, landing page dan biolink bagi pengguna. Ia dirujuk kepada individu yang bernama KHAIRUL AZAHAR SHARRIFFUDDIN. Perkataan "pengguna" adalah seseorang yang mengakses, melayari atau menggunakan apa-apa sahaja servis yang ada di dalam laman web ini.

2.Sekiranya terdapat percanggahan, pertikaian, ataupun kekeliruan, maka Terma Dan Syarat di dalam laman web rasmi kami di (https://hartanah.me/terma-dan-syarat) akan digunakan bagi mengantikan apa jua bentuk perjanjian, komitmen, kontrak, dan persetujuan.

3.Pengguna tidak berhak untuk menuntut apa-apa tuntutan berkenaan kehilangan atau kerugian di dalam menggunakan sistem kami.

4.Pihak kami berhak sepenuhnya untuk menghenti dan menamatkan akses dan servis kepada pengguna tanpa sebarang notis. Segala bentuk rayuan tidak akan dilayan sama sekali oleh pihak kami.

4.Kesemua kandungan design (rekaan) laman web adalah milik penyedia perkhidmatan sepenuhnya (iaitu kami). Pelanggan tidak mempunyai hak untuk mengakses, mengubah atau memindah mana-mana bahagian di dalam laman web keluar daripada server tanpa pengetahuan dan kebenaran bertulis daripada pihak kami. Kesemua Design dan Rekaan dilindungi dibawah pemilikan kami. Tindakan perundangan akan diambil sekiranya pihak pelanggan ingkar dan melanggar terma dan syarat ini.

5.Segala urusan rasmi kami akan menggunakan email hartanahweb@gmail.com dan nombor telefon 0162653644 . Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya pelanggan melakukan apa-apa urusan selain daripada alamat email dan nombor telefon yang telah dinyatakan ini.

Hartanah.Me / © 2021 / Dimiliki Oleh Hartanah.My